Provozní řád – Vila NMNM

Provozní řád – Vila NMNM

Vila NMNM, Leandra Čecha 345, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále také jen „Vila“ nebo „ubytovatel“)

provozovatel:

Ing. Libuše Kalášková, Makovského 340, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 76412008

DIČ: CZ7557304777

Host, který je ubytován ve Vile NMNM, je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

1.         Příjezd do Vily

1.1       Ubytovaný ohlásí svůj příjezd písemnou formou SMS nebo e-mailem provozovateli.

1.2       Není-li sjednáno jinak, ubytovávání hostů probíhá v době od 15 do 18 hod.

1.3       Počet osob v apartmánu odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti. Doklady doloží všechny osoby starší 15 let a u mladších bude zapsáno jméno a příjmení.

1.4       Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele. Dohoda o prodloužení pobytu musí být provedena písemnou formou zasláním e-mailu ubytovateli a jeho následným odsouhlasením ubytovatelem.

1.5       Ubytovaný uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

2.         Obecná pravidla ubytování

2.1       Ubytovaný má právo užívat prostor vyhrazený jemu k ubytování, jakož i společné prostory apartmánového domu a využívat služby s ubytováním spojené.

2.2       Při nástupu do ubytování obdrží host klíč od apartmánu, vstupních dveří do Vily a společenské místnosti a dálkové ovládání brány (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi ubytovaným a ubytovatelem. Za ztrátu nebo zničení každého jednotlivého klíče je ubytovaný povinen uhradit poplatek 1200,- Kč, za ztrátu nebo zničení dálkové ovládání 1000 Kč.

2.3       Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
 • zkontrolovat vybavení apartmánu. Případné nesrovnalosti musí být nahlášeny v den příjezdu. Na hlášení nesrovnalostí později, nebude brán ohled;
 • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
 • při vstupu do budovy Vily si řádně očistit obuv a v prostoru budovy používat domácí obuv (přezůvky).
 • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
 • seznámit se s návody k použití k jednotlivým kuchyňským spotřebičům, především s bezpečnostními pokyny;
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách apartmánového domu způsobil(y);
 • z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých ve všech prostorách ubytovacího zařízení i na zahradě;
 • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
 • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
 • při ukončení pobytu zanechat klíč v pokoji na jídelním stole;
 • v případě, že i přes upozornění bude chování ubytovaných odporovat dobrým mravům či hrubě porušovat tento Ubytovací řád, má provozovatel právo s okamžitou platností ukončit pobyt hosta bez jakékoli finanční náhrady i před uplynutím dohodnuté doby. Nárok provozovatele vymáhat úhradu škod či ztrát na ubytovaném tím není nijak dotčen ani krácen;
 • míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví;
 • ubytovaným není dovoleno brát na pokoje sportovní nářadí ani předměty, pro jejichž úschovu není v apartmánu vyhrazené místo. Pro kola a lyžařské vybavení je určen prostor vedle společenské místnosti;
 • dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze na vlastní nebezpečí za přítomnosti dospělé osoby (rodiče apod.), kdy rodiče ručí za děti. Provozovatel upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru;
 • vstup do objektu je na vlastní nebezpečí;
 • je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí;
 • motorová vozidla smí být zaparkována jen na určených místech. Tato parkovací plocha není hlídaná a provozovatel neručí za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle;

2.4       Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

 • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.),
 • zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace;
 • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
 • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
 • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
 • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování výhradně pouze se souhlasem ubytovatele;
 • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;
 • umístit v prostorách Vily zvířata;
 • umístit ve venkovních prostorách jakýkoliv stan, altán apod. bez vědomí ubytovateleů;
 • používat gril na LPG (Weber GENESIS II), který je možné za úplatu zapůjčit. Pokud bude chtít ubytovaný gril zapůjčit, uhradí ubytovateli 200,- Kč za každý den ubytování. Prostuduje si příručku uživatele grilu na LPG a potvrdí ubytovateli potvrzení, že byl s příručkou seznámen a bude dodržovat její pokyny;

2.5       Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

 • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
 • kouřit; to neplatí v případě venkovních prostor umístěných mimo pozemek apartmánového domu vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
 • používat otevřený oheň

3.         Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

3.1       Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.

3.2       Každý ubytovaný je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

4.         Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

4.1       Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém apartmánu a ve společných prostorách.

4.2       Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

4.3       Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, je povinen ji ubytovateli uhradit.

4.4       Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život nejsou provozovatelem pojištěny.

4.5       Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Pohotovostní čísla:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Kontakt ubytování:

tel.: 773 220 010
tel.: 777 017 199
e-mail: info@vilanmnm.cz

5.         Užívání venkovního bazénu

5.1       Užívání venkovního bazénu je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !

5.2       Host může užívat bazén od 7:00 do 21:00.

5.3       Dítě smí bazén užívat pouze pod stálým dozorem rodiče nebo jiné zodpovědné dospělé osoby.  

5.4       Současně smí bazén užívat maximálně 3 osoby.

6.         Odjezd z Vily

6.1       Ubytovaný je povinen opustit apartmán, kde je ubytován, do 10 hod.

6.2       Host zanechá klíče uvnitř apartmánu na jídelním stole a uzavře dveře obvyklým způsobem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.7.2022.

Jak se k nám dostanete

Vila NMNM s našimi apartmány se nachází v srdci Nového Města na Moravě. Cesta z Brna Vám zabere asi hodinku, z Prahy pouhé 2 hodiny.

GPS na Mapy.cz
Trasa pro Google Maps

Kontakt

Email: info@vilanmnm.cz
Tel.: +420 773 220 010